Etický kódex realitného makléra

tlačiťPDF verzia

 
Etický kódex realitného makléra

 

 • Realitný maklér počas výkonu svojej profesie vždy vystupuje ako reprezentant Realitnej kancelárie REALBIZNIS. To znamená, že sa riadi stanovenými štandardmi a predpismi záväznými pre jej pracovníkov, ktorým je aj tento Etický kódex realitného makléra.
 • Realitný maklér koná v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky, spravuje sa dobrými mravmi a vystupuje podľa všeobecne uznávaných pravidiel slušného správania.
 • Realitný maklér koná vždy v záujme svojej spoločnosti a zároveň aj v prospech klienta. Ak by hrozilo poškodenie jednej strany na úkor druhej strany, maklér je povinný obchod neuzavrieť.
 • Realitný maklér zámerne neuvedie klienta do omylu, nezneužije jeho dôveru vo svoj prospech ​​alebo v prospech inej osoby. Nezamlčí klientovi žiadnu skutočnosť, podstatnú pre úspešné uskutočnenie dohadovanej obchodnej transakcie.
 • Realitný maklér je povinný svojich klientov pravidelne a pravdivo informovať o stave a priebehu ich ponuky. Snahou makléra je zabezpečiť maximálnu transparentnosť prebiehajúcej transakcie. Až do uzavretia obchodného prípadu je klientovi k dispozícii profesionálne poradenstvo.
 • Realitný maklér dodržuje všetky dohody a dohodnuté termíny s klientom. V prípade že maklér nemôže dodržat tieto dohody, je povinný sa klientovi včas ospravedlniť a zrušenie dohody odôvodniť.
 • Realitný maklér pracuje s osobnými a často aj citlivými údajmi svojich klientov. Preto je povinný konať najmä v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Musí zachovať absolútnu diskrétnosť nielen voči priamym klientom, ale aj tretím stranám dotknutým obchodnou transakciou, a to aj po ukončení obchodného prípadu.
 • Realitný maklér koná vždy na základe a v rozsahu poverenia, ktoré mu udelil klient a v súlade s kompetenciami vyplývajúcimi z opisu pracovných činností, ktoré sú záväzné pre všetkych maklérov Realitnéj kancelárie REALBIZNIS.
 • Realitný maklér ku všetkým svojim klientom pristupuje bez predsudkov, nerobí medzi nimi rozdiely motivované rasovo, nábožensky, politicky, názorovo, národnostne, sexuálnou orientáciou a podobne.
 • Realitný maklér sa nezúčastňuje nekalej súťaže na realitnom trhu. Neznevažuje činnosť ostatných maklérov ani sa nevyjadruje k činnostiam konkurenčných spoločností s úmyslom ich poškodiť. V prípade, že je o názor požiadaný, vyjadrí ho slušným a bezúhonným spôsobom.
 • Realitný maklér nesie významnú zodpovednosť za priebeh a výsledok obchodovania s nehnuteľnosťami, preto neustále dbá o zvyšovanie svojich odborných vedomostí a zručností.
 • Realitný maklér sa stará aj o šírenie dobrého mena spoločnosti, ktorú zastupuje, ale aj o zvýšenie prestíže profesie realitného makléra a obchodovanie s nehnuteľnosťami vôbec.